Procedura reklamacji

1. Produkty będące w ofercie sklep.botset.pl  są fabrycznie nowe. Sklep.botset.pl odpowiada za wady rzeczy i wykonanych usług zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.

2. Sklep.botset.pl  zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy dany produkt lub wykonana usługa posiadały wadę techniczną, oraz w przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy.

3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu sklep.botset.pl
Botset
Grzegorz Adamiec
ul. Henryka Sienkiewicza 24/2
22-100 Chełm

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub zgłoszenia w przypadku wykonanej usługi. W tym terminie sklep.botset.pl  ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep.botset.pl  według wyboru Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, naprawi wadę w przypadku wykonanej usługi albo zwróci należność (w tym koszty dostawy) za reklamowany produkt i usługę w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji powstały z tego tytułu spór może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji prowadzonej przez osobę legitymująca się uprawnieniami mediatora, wskazanego przez Klienta.

Procedura reklamacji towaru i wykonanej usługi

  • Zgłoszona wada lub niezgodność towaru bądź usługi podlega weryfikacji przez sklep.botset.pl, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku usługi, czy zaistniała ona w wyniku błędów wykonawcy usługi.
  • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym, wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego zarówno w przypadku reklamowanego towaru jak i usługi.
  • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową.
  • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą sklepu sklep.botset.pl, i wstrzymać z wysłaniem.
  • Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru lub reklamacji usługi należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do paczki ze zwracanym towarem należy także dołączyć dokument zakupu. W przypadku usługi, należy przesłać skan dokumentu zakupu mailem lub oryginał dokumentu zakupu pocztą.

Pobierz formularz reklamacyjny

sklep.botset.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
Platforma ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/