Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem sklep.botset.pl/regulamin-sklepu/.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2019 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem sklep.botset.pl.

3. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.botset.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru, wykonania usługi oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego sklep.botset.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego sklep.botset.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Na stronie internetowej sklepu sklep.botset.pl Klient ma możliwość zapoznania się z przedmiotem oferowanego asortymentu i jego specyfiką.

7. W momencie złożenia zamówienia sprzedawca (sklep.botset.pl) będzie kontaktował się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, jak również w przypadku potrzeby listownie.

II. Właściciel sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.botset.pl jest:

Grzegorz Adamiec
ul. Henryka Sienkiewicza 24/2
22-100 Chełm

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług na odległość za pośrednictwem strony internetowej sklep.botset.pl.

III. Ceny zawarte w sklepie

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu sklep.botset.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze i usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Do ceny towarów podanych na stronie sklep.botset.pl doliczone zostaną ewentualne koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską, za pomocą Poczty Polskiej lub za pomocą paczkomatów Inpost w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.

IV. Zamówienia i dostawa

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie sklep.botset.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

2. sklep.botset.pl zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. W przypadku ich wystąpienia patrz pkt VI.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym – sklep.botset.pl

4. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

  • przelew bankowy na konto sklepu
  • płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

7. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu sklep.botset.pl są realizowane w ciągu do pięciu dni roboczych.

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

8. Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

9. Klient ma prawo wybrać inny sposób dostawy aniżeli oferowany przez sklep.botset.pl

10. W przypadku wyboru dostawy, o którym mowa w pkt IV.9 lub zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny 887850000 lub mailowy [email protected] w celu ustalenia kosztów wysyłki.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie sklep.botset.pl bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu (patrz załącznik 2) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Klient w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Klient ma obowiązek zwrócić sklep.botset.pl zakupioną rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.botset.pl, sklep.botset.pl nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. sklep.botset.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy poniesione przy zakupie. Zwrot płatności dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

7. sklep.botset.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Jeśli przedmiotem świadczenia jest wykonana usługa.

VI. Reklamacje

1. Produkty będące w ofercie sklep.botset.pl są fabrycznie nowe. sklep.botset.pl odpowiada za wady rzeczy i wykonane usługi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.

2. sklep.botset.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy dany produkt lub usługa posiadały wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

3. Reklamowany produkt lub usługę należy wysłać na adres sklepu sklep.botset.pl (załącznik nr 1).

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub zgłoszenia w przypadku usługi. W tym terminie sklep.botset.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep.botset.pl według wyboru Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, naprawi wady w przypadku usługi albo zwróci należność (w tym koszty dostawy) za reklamowany produkt lub usługę w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji powstały z tego tytułu spór może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji prowadzonej przez osobę legitymująca się uprawnieniami mediatora, wskazanego przez Klienta.

VII. Inne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 887850000 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
Platforma ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/