Warunki gwarancyjne

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu lub usługi wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru lub usługi w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep internetowy Botset.

Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów i usług nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy

Botset
Grzegorz Adamiec
ul. Henryka Sienkiewicza 24/2
22-100 Chełm

e-mail [email protected], nr telefonu +48.887850000, a Klientami.

Sklep Botset udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne funkcjonowanie towaru lub usługi wyszczególnionych na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji i liczy się od daty zakupu towaru lub usługi.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru, usługi lub którejkolwiek z ich elementów przez Klienta lub podmiot inny niż sklep Botset.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

Zgłoszenie wady towaru lub wykonanej usługi przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez sklep Botset oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru lub wykonanej usługi oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez sklep Botset, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep Botset rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia towaru w ramach gwarancji: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar do siedziby sklepu Botset na własny koszt, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny.

W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru, wykonanej usługi lub ich części, sklep Botset stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar, elementy wykonanej usługi lub części, zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, sklep Botset poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez sklep Botset kosztów. W przypadku usługi, odmówi wykonania procedury reklamacji.

Sklep Botset nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do Botset w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Gwarancja na sprzedany towar lub wykonaną usługę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru lub usługi wynikających z niezgodności ich z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

Sklep internetowy Botset

Botset
Grzegorz Adamiec
ul. Henryka Sienkiewicza 24/2
22-100 Chełm

telefon: +48.887850000
e-mail: [email protected]